• HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024

     Termin główny:

     1. Język polski – 14 maja 2024r. (wtorek) - 9:00 - czas trwania 120 minut
     2. Matematyka – 15 maja 2024r. (środa) - 9:00 - czas trwania 100 minut
     3. Język obcy nowożytny – 16 maja 2024r. (czwartek) - godz. 9:00 - czas trwania 90 minut
       

     W przypadku dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu czas trwania egzaminu
     z poszczególnych przedmiotów jest wydłużony:

     Język polski – do 180 minut

     Matematyka – do 150 minut

     Język obcy nowożytny – do 135 minut

     Termin dodatkowy:

     1. Język polski – 10 czerwca 2024r. (poniedziałek) – godz. 9:00
     2. Matematyka – 11 czerwca 2024r. (wtorek) – godz. 9:00
     3. Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024r. (środa) – godz. 9:00
       

     Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

     - z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu  ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty
     z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

     Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym  przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

     Ważne terminy:

     Termin ogłaszania wyników  egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024r.

     Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 3 lipca 2024r.

     Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie
     z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

     Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

     Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków i przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty). Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.